VÝZVA – energetický audit obce

VÝZVA  na predloženie ponuky zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Obec Opoj Sídlo: Obecný úrad č. d. 1, 919 32 Opoj IČO: 00682217 DIČ: 2021147700 Telefón: 033/5583122 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Meno a priezvisko: Mgr. ...

Čítať viac »

Pozvánka na OZ dňa 7.4.2015

OBEC OPOJ – Obecný úrad v Opoji, 919 32 Opoj P O Z V Á N K A Podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Opoj zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň                                               ...

Čítať viac »

Pozvánka na zasadnutie OZ 3.3.2015

Podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Opoj zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň 3. marca 2015 o 18.00 hod.,ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu s týmto programom : Návrh programu: 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Schválenie upraveného konceptu zápisu do obecnej kroniky za rok 2013 4. Predloženie ...

Čítať viac »

VÝZVA na obsadenie uvoľneného 1-izbového bytu

zakladne-info

Obec Opoj, zastúpená starostom Mgr. Petrom Bartovičom vyzýva záujemcov o prenájom jednoizbového bytu v nájomnom dome č. súp. 259 o predloženie dokladov v termínedo 28.2.2015 v zmysle VZN č. 1/2012. Uchádzač musí predložiť doklady, ktoré preukazujú, že: 1) maximálny príjem domácnosti, v ktorej žije fyzická osoba žiadajúca o sociálne bývanie nesmie za predchádzajúci kalendárny rok presiahnuť sumu 3-násobku životného minima, 2) maximálny príjem domácnosti, v ...

Čítať viac »