Pozvánka na OZ dňa 2.6.2015

OBEC OPOJ – Obecný úrad v Opoji, 919 32 Opoj P O Z V Á N K A Podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Opoj zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň 2. júna 2015 o 18.00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu s týmto programom : Návrh programu:  1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice 2. Kontrola plnenia ...

Čítať viac »

Deň detí

Farma Majcichov a.s. v spolupráci s obcami Majcichov, Opoj, Vlčkovce a Križovany n/Dudváhom Vás pozývajú na 3. ročník spoločne organizovaného projektu pre deti Kedy? 31.5.2015 o 11.00 hod. Kde? Štadión Viktora Karela, Majcichov Vstupné? Úsmev na tvári Čo na Vás čaká? ☻Nafukovacie atrakcie ☻Combo hrad ☻Maľovanie na tvár ☻Súťaže pre deti a rodičov ☻Príjemná hudba ☻Pečené prasiatka ☻Skvelé občerstvenie … ...

Čítať viac »

Deň matiek

Obec Opoj pozýva všetky babičky a mamičky na oslavy Dňa matiek, ktoré sa budú konať v nedeľu, 10.mája o 14.30 hod. v kultúrnom dome. V kultúrnom programe vystúpia deti materskej školy a spevácky súbor Opojčanka.

Čítať viac »

Zámer prenajať nebytový priestor v obci Opoj

OBEC  OPOJ Sídlo: Obecný úrad č. 1, 919 32 Opoj, IČO 00 682 217 v zastúpení Mgr. Peter Bartovič – starosta obce z v e r e j ň u j e na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) ( osobitný zreteľ ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Opoj oznámenie o zámere prenajať ...

Čítať viac »