Pozvánka na zasadnutie OZ 3.3.2015

Podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Opoj zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň 3. marca 2015 o 18.00 hod.,ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu s týmto programom : Návrh programu: 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Schválenie upraveného konceptu zápisu do obecnej kroniky za rok 2013 4. Predloženie ...

Čítať viac »

VÝZVA na obsadenie uvoľneného 1-izbového bytu

zakladne-info

Obec Opoj, zastúpená starostom Mgr. Petrom Bartovičom vyzýva záujemcov o prenájom jednoizbového bytu v nájomnom dome č. súp. 259 o predloženie dokladov v termínedo 28.2.2015 v zmysle VZN č. 1/2012. Uchádzač musí predložiť doklady, ktoré preukazujú, že: 1) maximálny príjem domácnosti, v ktorej žije fyzická osoba žiadajúca o sociálne bývanie nesmie za predchádzajúci kalendárny rok presiahnuť sumu 3-násobku životného minima, 2) maximálny príjem domácnosti, v ...

Čítať viac »