Vážení občania,

 

podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  bolo zvolané riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň 13 . februára 2018 o 18.00 hod.

Nakoľko mi boli doručené žiadosti o ospravedlnenie zo zdravotných dôvodov poslancov, ktoré som ospravedlnil dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva by nebolo uznášania schopné  a teda jeho uskutočnenie by bolo nulitné, preto som rozhodol, že dnešný termín obecného zastupiteľstva

 

ruším

 

 a v zákonnej lehote zvolám náhradný termín riadneho zastupiteľstva.