Obec Opoj ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.8.2017 začala na základe žiadosti Obce Majcichov, konanie č. OPO-169/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks brezy - rastúce na pozemku parc. č. 251/1 v k. ú Majcichov vo vlastníctve Obce  Majcichov z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..