Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Opoj ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21. 9.2016 začala na základe žiadosti Obce Majcichov, konanie č. OPO-185/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 2 ks sliviek

- rastúcich na pozemku registra "E" parc. č. 251/101, k. ú Majcichov vo vlastníctve žiadateľa z  dôvodu inštalácie bezpečnostných prvkov.

 Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 Obec Opoj ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21. 9.2016 začala na základe žiadosti Obce Majcichov, konanie č. OPO-184/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks topoľ - rastúci na pozemku registra "C" parc. č. 413/2, k. ú Majcichov vo vlastníctve žiadateľa z  dôvodu ohrozenia inžinierskych sietí a hrozby pádu dreviny

 Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..